Workshops November – December 2016

Во периодот ноември-декември 2016 се одржаа три работилници за подготовка на стратегии за развивање на мултикултурниот дијалог, наменети за општините: Струга, Куманово и Маврово – Ростуше.
Работилниците се дел од проектот „Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво“ кој го спроведува Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) Гостивар, во партнерство со Мултиетничката асоцијација Флоренс Најтингел и “Стопанската комора на Северозападна Македонија”.

Проектот финансиски е поддржан од Европската Унија, претставувана од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.


Në periudhën nëntor-dhjetor 2016 janë mbajtur tre punëtori për të përgatitur Strategjitë për zhvillimin e dialogut ndërkulturor, të destinuara për komunen e Strugës, Kumanovës dhe Mavrovo – Rostushës.
Punëtoritë janë pjesë e projektit „ Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal “ të cilin e implementon Asociacioni për Iniciativa Demokratike (ADI) Gostivar, në partneritet me Asociacionin Multietnik “Florens Najtingël” dhe “Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri- Perëndimore”.

Projekti financiarisht është i mbeshtetur nga Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup.


 

During the period of November – December 2016 there were held three workshops for preparing the strategies for development of the multicultural dialog, for the following municipalities : Struga, Kumanovo, Mavrovo-Rostushe.

The workshops are part of the project : “Diversity is Trendy  – Promoting local multiculturalism!” which is implemented by the Association for Democratic Initiatives (ADI) Gostivar, in partnership with Multi-ethnic Association “Florence Nightingale” and the ” Economic Chamber of North-West Macedonia “.

The project is financially supported by  the European Union, represented by the Delegation of the European Union in Skopje

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pageShare on RedditShare on Tumblr