Стратешски план за подобрување на меѓукултурното разбирање во општина Куманово – Струга – Маврово и Ростуше | Plan strategjik për përmisimin e mirëkuptimit ndërkulturor ne komunën e Kumanovës – Strugës – Mavrovë dhe Rostushë

Во периодот февруари-март 2017, општинските совети од општините Струга, Куманово и Маврово и Ростуше ги усвоија  “Стратешките планови за подобрување на меѓукултурното разбирање“. 

Трите стратешките планови беа подготвени на партиципативен начин преку реализирање на работилници за таа намена, по што следеше и консултативен процес со релевантни чинители од општините.

Оваа активност е дел од проектот „Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво“ кој го спроведува Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) Гостивар, во партнерство со Мултиетничката асоцијација Флоренс Најтингел и “Стопанската комора на Северозападна Македонија”.

Проектот финансиски е поддржан од Европската Унија, претставувана од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.


Në periudhën Shkurt – Mars 2017, këshillat komunale të Strugës, Kumanovës dhe Mavrovë dhe Rostushë i miratuan “Planet strategjike për përmisimin e mirëkuptimit ndërkulturor“.

Tre planet strategjike ishin të përgaditur në mënyrë particippative ndërmjet realizimit të punëtorive për atë cështje, e cila ishte vazhduar me një proçes konsultativ me aktorë relevant të komunave.

Ky aktivitet është pjesë e proektit  „Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal“ i cili është implementuar nga Asociacioni për Inicijativa Demokratike (ADI) Gostivar, në partneritet me Asociacionin Multikulturor Florens Najtingejl dhe “Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore”.

Projekti është përkrahur finansisht nga Unioni Evropian, përfaqësuar nga Delegacioni i Unionit Evropian në Shkup.


 

Линкови за преземање на стратешките планови – Link për download të planeve strategjike

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pageShare on RedditShare on Tumblr