logofinal

Промотивен видео запис / Video materiali promovues

Промотивен видео запис за проектот “Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на трудот“ во кој што АДИ беше вклучен преку ангажирање на 3 практикантки Ромки. Video materiali promovues për projektin “Rritja e pjesëmarrjes së grave Rome në tregun e punës” në të cilin ADI ishte i kyçur përmes angazhimit të 3 praktikanteve Rome.

Design-3---Facebook-Event2

Работилници / Punëtori

Во рамките на проектот „Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво“ се реализирaа четири работилници за подготовка Рамка за мултикултурно планирање со претставници на локалните самоуправи, институции и невладин сектор од деветте проектни општини. Целта на Рамката за мултикултурно планирање е да им послужи на локалните власти, граѓанскиот сектор и останатите Read More