Работилници / Punëtori

Во рамките на проектот „Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво“ се реализирaа четири работилници за подготовка Рамка за мултикултурно планирање со претставници на локалните самоуправи, институции и невладин сектор од деветте проектни општини. Целта на Рамката за мултикултурно планирање е да им послужи на локалните власти, граѓанскиот сектор и останатите клучни чинители, при планирањето на своите политики и стратегии да ги вклучат принципите на Мултикултурализмот.

Работилниците се дел од проектот „Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво“ кој го спроведува Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) Гостивар, во партнерство со Мултиетничката асоцијација Флоренс Најтингел и “Стопанската комора на Северозападна Македонија”.

Проектот финансиски е поддржан од Европската Унија, претставувана од Делегацијата на Европската Унија во Скопје


Në kuadër të projektit “Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal” zbatohen katër seminare për përgatitjen e Kuadrit për planifikim multikulturor me përfaqësues të qeverisjes  lokale , institucioneve dhe sektorit joqeveritar nga nëntë komunat e projektit. Qëllimi i Kornizës për planifikimin multikulturor është që të shërbejë autoritetet lokale, shoqërinë civile dhe aktorë të tjerë kyç në planifikimin e politikave dhe strategjitë e saj për të përfshirë parimet e multikulturalizmit.

Punëtoritë janë pjesë e projektit “Dallimet janë në modë – promovimin e multikulturalizmit në nivel lokal”, i zbatuar nga ana e Asociacionit për Iniciativa Demokratike (ADI) Gostivar, në partneritet me Shoqatën multietnike “Florence Nightingale” dhe “Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore”

Projekti mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Delegacioni i BE-së në Shkup.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pageShare on RedditShare on Tumblr