Промотивен видео запис / Video materiali promovues

Промотивен видео запис за проектот “Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на трудот“ во кој што АДИ беше вклучен преку ангажирање на 3 практикантки Ромки.

Video materiali promovues për projektin “Rritja e pjesëmarrjes së grave Rome në tregun e punës” në të cilin ADI ishte i kyçur përmes angazhimit të 3 praktikanteve Rome.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pageShare on RedditShare on Tumblr