logofinal

Промотивен видео запис / Video materiali promovues

Промотивен видео запис за проектот “Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на трудот“ во кој што АДИ беше вклучен преку ангажирање на 3 практикантки Ромки. Video materiali promovues për projektin “Rritja e pjesëmarrjes së grave Rome në tregun e punës” në të cilin ADI ishte i kyçur përmes angazhimit të 3 praktikanteve Rome.

Questions and Answers Call for project proposals

Стратешски план за подобрување на меѓукултурното разбирање во општина Куманово – Струга – Маврово и Ростуше | Plan strategjik për përmisimin e mirëkuptimit ndërkulturor ne komunën e Kumanovës – Strugës – Mavrovë dhe Rostushë

Во периодот февруари-март 2017, општинските совети од општините Струга, Куманово и Маврово и Ростуше ги усвоија  “Стратешките планови за подобрување на меѓукултурното разбирање“.  Трите стратешките планови беа подготвени на партиципативен начин преку реализирање на работилници за таа намена, по што следеше и консултативен процес со релевантни чинители од општините. Оваа активност е дел од проектот Read More

Cover-Pub-ALSDAPNE

Analysis of the local strategic documents in eight (8) municipalities of the Republic of Macedonia

Изработката на Анализата на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост во осум (8) општини во Република Македонија произлегува од проектот „Граѓанското општество во акција за еднаквост“, спроведуван од страна на Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ) Гостивар, во партнерство со Центар за Ромска заедница (ДРОМ) Куманово и Асоцијација Иницијатива за социјална Read More