Cover-Pub-ALSDAPNE

Analysis of the local strategic documents in eight (8) municipalities of the Republic of Macedonia

Изработката на Анализата на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост во осум (8) општини во Република Македонија произлегува од проектот „Граѓанското општество во акција за еднаквост“, спроведуван од страна на Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ) Гостивар, во партнерство со Центар за Ромска заедница (ДРОМ) Куманово и Асоцијација Иницијатива за социјална Read More

Questions and Answers Call for project proposals

Повик за обука за ЕУ проектен дизајн и менаџмент за граѓански организации

Директен линк – idscs.org.mk  Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите” објавува повик за граѓански организации за учество на обука за ЕУ Read More

Questions and Answers Call for project proposals

Oбука / Trajnim 12-13 Мај 2016

Обука Концептот на недискриминација и еднаквост Во периодот 12-13 мај 2016 во хотел Бистра Маврово се одржа третата обука за Концептот на недискриминација и еднаквост. На обуката присуствуваа учесници од граѓански организации, локални институции, претставници на советите од општините Битола, Прилеп и Тетово. Теоретскиот дел на обуката ги опфати основните елементи на дискриминацијата; Меѓународните стандарди Read More
Questions and Answers Call for project proposals

Обука / Trajnim 25-26 Aprill 2016

Обука Концептот на недискриминација и еднаквост Во периодот 25-26 април 2016 во хотел Бистра Маврово се одржа втората обука за Концептот на недискриминација и еднаквост. На обуката присуствуваа учесници од граѓански организации, локални институции, претставници на советите од општините Берово, Шуто Оризари и Штип.. Теоретскиот дел на обуката ги опфати основните елементи на дискриминацијата; Меѓународните Read More
Questions and Answers Call for project proposals

Обука / Trajnim 18-19 Aprill 2016

Обука Во периодот 18-19 април 2016 во хотел Бистра Маврово се одржа обука за Концептот на недискриминација и еднаквост. На обуката присуствуваа учесници од граѓански организации, локални институции, претставници на советите од општините Куманово и Гостивар. Теоретскиот дел на обуката ги опфати основните елементи на дискриминацијата; Меѓународните стандарди и домашното законодавство за заштита од дискриминација; Read More
Questions and Answers Call for project proposals

Граѓанското општество во акција за еднаквост – фокус групи ; Shoqëria civile në aksion për barazi – fokus grupe

Граѓанското општество во акција за еднаквост – фокус групи Во периодот 11 февруари - 3 март 2016 се спроведоа 8 фокус групи за  проценка на локалните потреби, со учество на локални граѓански организации, претставници на локални комисии, судови, социјални партнери и локални медиуми. Наодите од овие фокус групи ќе бидат искористени за иницијално мапирање на Read More
Questions and Answers Call for project proposals

Комуникациска стратегија / Komunikim Strategjik

Комуникациската стратегија е продукт на заложбите на граѓанското здружение Асоцијација за демократска иницијатива (АДИ) за подoбрување на видливоста и транспарентноста во работата пред нејзините конституенти. Линк за превземање : Комуникациска стратегија     Strategjia e komunikimit është produkt i përpjekjeve të shoqatës qytetare Asociacioni për Iniciativa Demokratike (ADI) për përmirësimin e dukshmërisë dhe transparencës në punë para konstituentëve të Read More

Questions and Answers Call for project proposals

Institutional strengthening

Project title: Institutional strengthening  Objectives and results of the action: Civica mobilitas is a program of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) to support civil society in Macedonia, which implemented NIRAS of Denmark, the Macedonian Centre for International Cooperation (MCIC) from Macedonia and the Swedish Institute for Public Administration (SIPU) Sweden. Through the Read More